Klauzula informacyjna dla Kandydata


Klauzula informacyjna dla Kandydata

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Aptek „Multi Pharme” Spółka Akcyjna, ul. Nowogrodzka 200, 18-400 Łomża, Kontakt mailowy: lo@multipharme.com.pl, tel. +48 86 47 34 555, faks: +48 86 47 34 514.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

– art. 6 ust. 1 c) tj. w celu wykonania obowiązków ciążących na administratorze tj. prowadzenia rekrutacji pracowników lub współpracowników

– Pani/ Pana zgody zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu prowadzenia rekrutacji pracowników lub współpracowników w przyszłości oraz kontaktu z Panią/ Panem w związku z rekrutacją

  1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom świadczącym administratorowi obsługę informatyczną,
  2. Dane będą przetwarzane przez czas pół roku od dnia zakończenia rekrutacji, a w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby także przyszłych rekrutacji – do czasu odwołania zgody, nie dłużej niż 10 lat
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego
  4. Ponadto w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody wobec przetwarzania danych na podstawie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Cofniecie może nastąpić pocztą elektroniczną na adres lo@multipharme.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres administratora wskazany na wstępie.
  5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 221 p., a ich niepodanie skutkowałoby brakiem możliwości prowadzenia rekrutacji, niepodanie danych udostępnianych przez Panią/ Pana na podstawie zgody jest dobrowolne, nie wynika z przepisów ustawowych ani umownych, jednak ich niepodanie skutkować może utrudnionym kontaktem za Panią/ Panem oraz brakiem możliwości udziału w przyszłych rekrutacjach.
  6. Nie będzie Pani/ Pan podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.