Reklamacja / Zwrot towaru

Procedura


REKLAMACJI/Zwrotu towaru

1. ZGŁOSZENIE REKLAMACJI LUB ZWROTU HANDLOWEGO
Należy dokonać zgłoszenia posługując się formularzem na stronie www.multipharme.pl.

2. ROZPATRZENIE ZGŁOSZENIA
Pracownik Działu Reklamacji kontaktuje się z odbiorcą w celu ustalenia szczegółów lub poinformowania o nieuznaniu reklamacji bądź odmowie przyjęcia zwrotu.
W przypadku uzgodnienia zwrotu towaru generowany jest Protokół reklamacji/zwrotu i wysyłany do odbiorcy w formacie PDF pocztą elektroniczną.

 

 

3. ODBIÓR ZWRACANEGO TOWARU
Odbiorca drukuje przesłany pocztą elektroniczną Protokół reklamacji/zwrotu i – podpisany przez osobę upoważnioną – przekazuje przewoźnikowi wraz ze zwracanym towarem (w terminie wskazanym na Protokole).
Uwaga: Zaleca się pozostawienie u odbiorcy kopii Protokołu podpisanej przez przewoźnika, jako dowodu dokonania zwrotu towaru.
Po sprawdzeniu towaru w hurtowni wystawiana jest faktura korygująca.